Kuis TWK SKD/TKD

  1. Dataran tinggi yang terdapat di pulau Kalimantan adalah dataran tinggi ...
  2. Pembangunan ekonomi kerakyatan bertujuan untuk menciptakan Kemakmuran rakyat. Hal tersebut sesuai dengan bunyi UUD 1945 pasal 33 yang berbunyi ....
  3. Hak warga negara untuk melaksanakan perkawinan dan membentuk keluarga diatur dalam UUD 1945 Pasal ...
  4. Berikut ini yang dimaksud dengan kolonialisme adalah ....
  5. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Pancasila. Hal ini dapat disimpulkan dari ...
  6. Sidang pertama BPUPKI diadakan pada tanggal ...
  7. Sidang Umum MPR 1999, pada tanggal 14-21 Oktober 1999, merupakan perubahan pada tahap ke ....
  8. Pemilu pertama kali di Indonesia dilakukan pada tahun 1955 untuk memilih ...
  9. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang percaya dan takwa kepada Tuhan YME sesuai agama dan kepercayaan tiap-tiap orang dengan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Merupakan pengamalan pancasila sila
  10. Dalam melaksanakan sila-sila yang terdapat dalam Pancasila terutama sila ke satu. Bentuk keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dapat ditunjukkan dengan ....Skor

/50